fbpx

Aydınlatma Metni

Inca İstanbul Nörocerrahi ve Ağrı Merkezi-Op.Dr. Kerem bıkmaz(“Klinik”) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bu bilinçle siz değerli ziyaretçilerimizi  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun ve/veya KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca online randevu ve iletişim süreçlerinde işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi
İnternet sitemizde yer alan İletişim, Online Randevu, MR Değerlendirme formları aracılığıyla bizlerle paylaştığınız Ad Soyad Doğum Tarihi, Ülke Bilgisi, E-Posta, Telefon, Referans Bilgisi, Belirti, Semptom Bilgileri, Sistematik Rahatsızlıklar, MR Görüntüleri gibi Sağlık Bilgileriniz ile Mesaj Konusu şeklindeki kişisel verileriniz soru, bilgi alma ve randevu taleplerinizin yanıtlanması, bizlerle iletişime geçtiğiniz konular hakkında yardımcı olabilmek ve görüş ve önerilerinizin değerlendirilmesi ile tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK m.5’te yer alan “bir sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması” ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine, sağlık bilgilerinizi ise KVKK m.6/3 kapsamında tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından işlenmesi hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.
 
2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz internet sitemizde yer alan iletişim formları aracılığıyla otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
İlgili süreçte tarafımızla paylaştığınız kişisel veriler, hasta hekim ilişkisinin devamı süresince Kanun ve sair sağlık mevzuatından kaynaklı yükümlülüklerimizin gerektirmesi halinde yetkili kişi/kurum ve/veya kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığına bağlı sair birimler ve hasta bilgi yönetim sistemlerine, tedavinizin gerekli kılması haline hastaneler, uzman doktorlar ile hukuki bir uyuşmazlık olması halinde ilgili yasal mercilere aktarılabilecektir.

 

4. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişi olarak Kanun’un 11.maddesi uyarınca;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK ile ilgili talep ve bildirimlerinizi internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak, Dikilitaş Mahallesi, Hakkı Yeten Cd. Selenium Plaza, 10/C Blok Kat:13 Şişli/İstanbul” adresimize şahsen başvuru ya da noter vasıtasıyla gönderebilir ya da daha önce kayıtlı mail adresinizle bilgi@incaklinik.com adresine mail atarak iletebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında Aydınlatma Metnimizi buradan okuyabilirsiniz.