fbpx

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Inca İstanbul Nörocerrahi ve Ağrı Merkezi-Op. Dr. Veysel Kerem Bıkmaz (“Klinik”) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bu bilinçle siz değerli hastalarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun ve/veya KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca tarafınıza sunulan sağlık hizmeti kapsamında işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz.

1-) İşlenen Kişisel Verileriniz 

Klinik olarak hastalarımızla hizmet ilişkimizin kurulması, hizmet devamlılığının sağlanması kliniğimizin günlük işleyişi ve operasyonların yürütülmesi ile mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımızın yerine getirilmesi faaliyetleri kapsamında aşağıda yer alan kişisel verilerinizi işlemekte ve muhafaza etmekteyiz:

Kimlik bilgileriniz (Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası ve/veya pasaport numarası, imza, doğum yeri, doğum tarihi ve/veya hasta kimlik numarası gibi sizi tanımlayabilecek kimlik verileriniz)

İletişim bilgileriniz (adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verileriniz)

Randevu/kayıt bilgileri, talep şikâyet bilgisi, onay beyanı gibi müşteri işlem bilgileri,

Ücret, ödeme ve faturalamaya ilişkin bilgiler ile sağlık hizmetinin finansmanı kapsamında elde edilebilecek olan kişisel veriler,

Tanı bilgileri, kalıtsal hastalık/tıbbi öykü bilgileri, kullanılan ilaçlar, sigara kullanım bilgisi, uygulama/bakım/tedavi bilgileri, kontrol ve test sonuçları, doktor analiz ve yorumları, epikriz raporları, reçete bilgileri dahil tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileriniz

Tedavi öncesi ve tedavi sırasında elde edilen fotoğraf, video gibi görsel kayıtlarınız

Fiziki ziyaret sırasında elde edilen kapalı devre güvenlik kamera kayıtları (CCTV),

Web sitesi, sosyal medya ve mobil cihazlardaki iletişim platformları üzerinden sağlığınıza ilişkin bilgiler dahil olmak üzere bizlere ilettiğiniz kişisel verileriniz.

2-) Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verilerinizi;

 • Hasta talep ve başvurularının alınması,
 • Kayıt ve randevu süreçlerinin yürütülmesi ve takibi
 • Randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve hatırlatma
 • Koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İşlem sonrası gerekli kontrollerin gerçekleştirilmesi ve takibi, oluşabilecek komplikasyon süreçlerinin yönetilmesi,
 • Almış olduğunuz hizmet karşılığında ödeme takibi ile faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hasta memnuniyetine yönelik çalışmalar yapılması,
 • Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ile hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verileriniz ile finansal kayıtların mevzuata uygun şekilde muhafazasının sağlanması amaçlarıyla işlemekteyiz.

 

Kişisel verilerinizi KVKK m.5’te yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasıhukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz. Sağlık bilgileriniz ise KVKK m.6/3 kapsamında tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından işlenmesi hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Kanun’da yer alan işleme şartlarının mevcut olmadığı spesifik durumlarda ise kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanız alınacaktır.

 

3-) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz telefon, e-posta, web sitesi iletişim formu gibi kanallar üzerinden bizlerle iletişime geçerek yazılı, sözlü, elektronik olarak ilettiğiniz bilgi ve belgeler aracılığıyla bizzat sizden ve yakınlarınızdan, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar ile idari ve adli makamlardan gelen bilgi ve belge talepleri vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

4-) Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar kapsamında Kanun ve sair sağlık mevzuatından kaynaklı yükümlülüklerimizin gerektirmesi halinde yetkili kişi/kurum ve/veya kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığına bağlı sair birimler ve hasta bilgi yönetim sistemlerine aktarılabilmektedir. Bunun yanında kişisel verileriniz tedavinizin gerekli kılması halinde hastaneler, uzman doktorlar ile paylaşılabilecek, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet, destek ve danışmanlık aldığımız hizmet sağlayıcılar, avukatlık, mali müşavirlik firması gibi tedarikçilerimiz ile yetki vermiş olduğunuz kişilere aktarılabilecektir.

5-) İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişi olarak Kanun’un 11.maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Veri sorumlusu sıfatı taşıyan Kliniğimize, KVKK ile ilgili talep ve bildirimlerinizi web sitemizde yer alan ilgili kişi başvuru formunu doldurarak; “Dikilitaş Mahallesi, Hakkı Yeten Cd Selenium Plaza, 10/C Blok Kat:13 Şişli İstanbul” adresine  elden ya da noter vasıtasıyla ve ya bizzat başvurarak ya da bilgi@incaklinik.com adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında Aydınlatma Metnimizi buradan okuyabilirsiniz.